Eestis on tegutsemas 190 lastehoidu –
loome koos parema tuleviku!

TULEVIKU LASTEHOID
Eestis on tegutsemas 190 lastehoidu
loome koos parema tuleviku!

Miks
liituda?

2020/2021 õppeaastal on Majandustegevuse registri andmetel antud tegutsemisluba 192-le eralapsehoiule ja 25-le munitsipaallastehoiule. Nendega on seotud veidi üle 4000 lapse. Ootame kõiki Eestis tegutsevaid lastehoide ühinema Eesti Lastehoidude Liiduga, mille ülesandeks on lastehoidude huvide ja jätkusuutlikkuse eest seismine nii Covid-19 viiruse levikust põhjustatud eriolukorras, Alushariduse seaduse eelnõu 731 SE välja töötamise valguses, kui ka edaspidi.

Oleme veendunud, et lastehoidudel on alati koht Eesti haridusmaastikul, aidates kaasa terve ja edasiviiva konkurentsi tekkimisele, olles tihti uuenduslike lahenduste pioneerideks ja pakkudes paindlikumat ning tihti kodusemat lapsehoiuteenust. Lastehoidude ja lasteaedade toimimise ja rahastamise süsteem vajab kaasajastamist ja ühtsustamist. Seisame selle eest, et lastehoiud saaksid ka uue Alushariduse seaduse eelnõu kontekstis jätkata oma tegevust Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas. Lastehoidude jätkusuutlikkuse tagamiseks on vaja ühtset ja kuuldavat häält, süsteemset lähenemist ja kokkuhoidvat liikmeskonda – astu liikmeks!

Räägi kaasa: Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise eelnõu 731 SE

Tutvu ka varasemalt esitatud arvamustega

Esindada Eestis tegutsevaid lastehoide;

Osaleda riigi lapsehoiu- ja alushariduspoliitika väljatöötamisel;

Panustada lastehoidude kvaliteedi tõstmisse, säilimisse ja jätkusuutlikkusse;

Tõsta ühiskonna teadlikkust kvaliteetse alushariduse tähtsusest;

Luua lapsevanemale võimalus valida enda ja oma lapse arengu jaoks sobivaim lasteasutus;

Toetada lastehoidudes professionaalsuse kasvu ja uuendusmeelsust lapsehoidmise valdkonnas;

Pakkuda oma liikmete kaasabil lastele eakohast, mitmekülgset, tulevikutrende arvestavat õppe- ja kasvatustegevust vastavalt kaasaegsetele teadustulemustele.

Oma tegevuses juhindub ELHL Eesti Vabariigi seadusandlusest, oma liikmete parimatest praktikatest ja oma põhikirjast. 

Lastehoidude
liidu eesmärk
ja missioon

ASTU
LIIKMEKS

Liikmetasu

Makseviis

Registreerimise järgselt lisame lastehoiu nime oma liikmete nimekirja, mida kajastame ka kodulehel. Arve väljastame 10 tööpäeva jooksul.

15.06.2021 toimus MTÜ ELHL II Üldkoosolek, kõik liikmed on saanud endale kutse e-maili peale.

Mai – Juuni 2021 Osales Kristi Stahl Lastehoidude Liidu esindajana Haridus- ja Teadusministeeriumi töörühmas, mille eesmärgiks on välja töötada uus Alushariduse seadus. Eelnõu peaks esialgsete plaanide kohaselt jõustuma suvel 2022.

01.02.2021 arutati uue haridusministri Liina Kersnaga lastehoidude seisukohti uuele alusharidusseadusele ja Covid-19 kriisi mõjule lastehoidudes. Toodi välja lastehoidjate ja lasteaiaõpetajate eelisjärjekorras vaktsineerimise vajalikkus, mida veebruarist 2021 ka tegema asutakse.

19.01.2020 esitati Haridus- ja Teadusministeeriumile Alushariduse seaduse eelnõu viimase versiooni kommentaarid.

18.06.2020 toimus MTÜ Eesti Lastehoidude Liit 1. Üldkoosolek: muuhulgas kinnitati liikmemaks, valiti juhatus ning tegevjuht.

11.03.2020 Allkirjastasid asutajaliikmed notaris ELHL-i põhikirja ja asutamislepingu.

28.02.2020 toimus ELHL asutajaliikmete koosolek, kus kinnitati liidu eesmärgid ja koostati põhikiri.

6. 12.2019 toimus Haridus- ja Teadusministeeriumis lastehoidudele suunatud infopäev. Mõned olulisemad tähelepanekud varsti saabuvatest muudatustest:

Lastehoiud ja lasteaiad plaanitakse ühendada, kuid jäävad erinevad vanusastmed.
Lapsehoidja kutse jääb kehtima vaid abiõpetajatele (või keskharidus ja pedagoogilised kompetentsid). Õpetaja kvalifikatsiooninõuded on õpetaja kutse või kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid.
Lapsehoiuteenuse tegevusload kehtivad kuni 2023. aasta 1. septembrini.
Lapsehoiuteenuse osutaja on kohustatud edastama hiljemalt 2023. aasta 1. aprilliks teate HTMile, kui ta ei soovi jätkata tegevust kuni kolmeaastastele lastele alushariduse võimaldamiseks.

Olulised
üritused

Asutaja-
liikmed

 • Ridiradiralla Mürakarud
 • Laulasmaa Lastehoid
 • Triibuliine
 • Babywatch
 • Harmoonia Lastehoid
 • Kullakalli
 • Jänkupesa Lastehoid
 • Õunakese Perehoid
 • Helde Puu Lastehoid
 • Emily Mängutuba
 • Silmatera Mudilasmaja
 • Lastehoid Loov Maailm
 • Veski Lastehoiuselts
 • Haldjakese Lastehoid
 • Vandersellide Lastehoid
 • Naerupalli Päevahoid
 • Väike Päike Lastehoiud
 • MTÜ Kogukonna Laste Aed
 • Mängukaru Lastehoid
 • Lastehoid Loomelind
 • Tim ja Mia Lastehoid
 • Lastehoid Nööbik
 • Naba Lastehoid
 • Väikese Hipi Lastehoid
 • Lastehoid Roosiõis
 • Kelmiküla Lastehoid
 • MTÜ Mängiv Kass
 • Pikaliiva Lastehoid
 • Vembula Lastehoid
 • Lastehoid Nöpsik

Liikmed