TULEVIKU LAStEHOID –
Eestis on tegutsemas 390 lastehoidu –
loome koos parema tuleviku!

TULEVIKU LAStEHOID
Eestis on tegutsemas 390 lastehoidu
loome koos parema tuleviku!

Miks
liituda?

2019/2020 õppeaasta alguseks on Majandustegevuse registri andmetel antud tegutsemisluba 389-le lapsehoiule, millega on seotud umbes 5000 last. Umbes 200 lapsehoidu on saanud loa hoida rohkem kui kümmet last korraga ja seda lapsehoiuks sobilikes ruumides. Neidsamu lastehoide ootame ühinema ka loodava liiduga, mille ülesandeks saab lastehoidude huvide ja jätkusuutlikkuse eest seismine nii käesoleva Koolieelse lasteasutuse seaduse (KELS) muutmise eelnõu 731 SE plaanide valguses kui ka edaspidi.

Oleme veendunud, et lastehoidudel on alati koht Eesti haridusmaastikul, aidates kaasa terve ja edasiviiva konkurentsi tekkimisele, olles tihti uuenduslike lahenduste pioneerideks ja pakkudes paindlikumat ning tihti kodusemat lapsehoiuteenust. Lastehoidude ja lasteaedade toimimise ja rahastamise süsteem vajab kaasajastamist ja ühtsustamist, kuid seni pole HTM lapsehoidude huvisid oma tulevikuplaanide väljatöötamisel arvesse võtnud. Seisame selle eest, et lastehoiud ja lasteaiad jääksid eraldi, kuid nende toimimise põhimõtted ja erisused sätestatakse selgelt uues Koolieelse lasteasutuse seaduses (KELS). Lastehoidude jätkusuutlikkuse tagamiseks on vaja ühtset ja kuuldavat häält, süsteemset lähenemist ja kokkuhoidvat liikmeskonda – astu liikmeks!

Lastehoidude jätkusuutlikkuse tagamiseks on vaja ühtset ja kuuldavat häält, süsteemset lähenemist ja kokkuhoidvat liikmeskonda.

Räägi kaasa: Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise eelnõu 731 SE

Tutvu ka varasemalt esitatud arvamustega

Esindada Eestis tegutsevaid lastehoide;

Osaleda riigi lapsehoiu- ja alushariduspoliitika väljatöötamisel;

Panustada lastehoidude kvaliteedi tõstmisse, säilimisse ja jätkusuutlikkusse;

Tõsta ühiskonna teadlikkust kvaliteetse alushariduse tähtsusest;

Luua lapsevanemale võimalus valida enda ja oma lapse arengu jaoks sobivaim lasteasutus;

Toetada lastehoidudes professionaalsuse kasvu ja uuendusmeelsust lapsehoidmise valdkonnas;

Pakkuda oma liikmete kaasabil lastele eakohast, mitmekülgset, tulevikutrende arvestavat õppe- ja kasvatustegevust vastavalt kaasaegsetele teadustulemustele.

Oma tegevuses juhindub ELHL Eesti Vabariigi seadusandlusest, oma liikmete parimatest praktikatest ja oma põhikirjast. 

Lastehoidude
liidu eesmärk
ja missioon

ASTU
LIIKMEKS

 

Liikmetasu

Makseviis

Registreerimise järgselt lisame lastehoiu nime oma liikmete nimekirja, mida kajastame ka kodulehel. Arve väljastame 10 tööpäeva jooksul.

11.03 Allkirjastasid asutajaliikmed notaris ELHL-i põhikirja ja asutamislepingu.

28.02 toimus ELHL asutajaliikmete koosolek, kus kinnitati liidu eesmärgid ja koostati põhikiri.

6. 12 toimus Haridus- ja Teadusministeeriumis lastehoidudele suunatud infopäev. Mõned olulisemad tähelepanekud varsti saabuvatest muudatustest:

Lastehoiud ja lasteaiad plaanitakse ühendada, kuid jäävad erinevad vanusastmed.
Lapsehoidja kutse jääb kehtima vaid abiõpetajatele (või keskharidus ja pedagoogilised kompetentsid). Õpetaja kvalifikatsiooninõuded on õpetaja kutse või kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid.
Lapsehoiuteenuse tegevusload kehtivad kuni 2023. aasta 1. septembrini.
Lapsehoiuteenuse osutaja on kohustatud edastama hiljemalt 2023. aasta 1. aprilliks teate HTMile, kui ta ei soovi jätkata tegevust kuni kolmeaastastele lastele alushariduse võimaldamiseks.

Olulised
üritused

Asutaja-
liikmed

 • Ridiradiralla lastehoid Mürakarud
 • Laulasmaa Lastehoid
 • Triibuliine
 • Babywatch
 • Life Harmony
 • Kullakalli
 • Jänkupesa Lastehoid
 • Õunakese Perehoid
 • Liisu Lastehoid
 • Helde Puu Lastehoid
 • Emily Mängutuba
 • Silmatera Mudilasmaja
 • MTÜ Loov Maailm
 • Veski Lastehoiuselts
 • Montessori Koolitusühing
 • Haldjakese Lastehoid
 • Vandersellide Lastehoid
 • Naerupalli Päevahoid
 • Väike Päike Lastehoid

Liikmed